Senate Staff

Senate Staff


Reka Montfort

Reka Montfort

Executive Secretary & Director

301.405.5804

reka@umd.edu

Sarah Hughes

Sarah Hughes

Senior Policy Advisor

301.405.1243

sehughes@umd.edu

Leah Bush

Leah Bush

Coordinator

301.405.9899

ljbush@umd.edu

Michele Reed

Michele Reed

Coordinator

301.405.8470

mereed@umd.edu

Claudia Umaña

Claudia Umaña

Coordinator

301.405.0455

claudiau@umd.edu

Annie Rappeport

Annie Rappeport

Graduate Assistant

301.405.5805

arappepo@umd.edu